This site uses cookies to ensure you get the best experience. Learn more

Sign up or log in to follow your favorite podcasts and listen to episodes!

ชี้แนวทางสู่อาชีพช่างไฟในออสเตรเลีย

SBS Thai - เอสบีเอส ไทย
15min

ถ้าคุณอยากก้าวเข้าสู่งานช่าง ที่รายได้ขั้นต่ำยังสูงถึงกว่า 70,000 ดอลลาร์ต่อปี งานช่างไฟฟ้าอาจเป็นอาชีพในฝันของคุณ คุณ กร คงสุนทรกิจกุล ช่างไฟฟ้าคนไทยในซิดนีย์ มาเล่าให้ฟังว่า กว่าจะเข้าไปทำงานด้านนี้ในออสเตรเลียได้ต้องเรียนอะไรและผ่านการรับรองอะไรบ้าง ในการทำงานจริงนั้นท้าทายเพียงไร

Disclaimer: the content and artwork of this podcast are the property of its owner and are not affiliated with nor endorsed by Audiotrails.