This site uses cookies to ensure you get the best experience. Learn more

Sign up or log in to follow your favorite podcasts and listen to episodes!

Thuế và bạn: Những việc cầm làm trước khi kết thúc năm tài khóa

SBS Vietnamese - SBS Việt ngữ
20min

Chỉ còn độ hai tuần lễ nữa là chấm dứt năm tài khóa về thuế, nhân đây chúng tôi xin trình bày về các việc mà chúng ta có thể làm, nhằm giảm mức thuế phải đóng.
Trước nhất là chú trọng về các khoản tiền thâu vào, sau đó là những phần chi trả.

Disclaimer: the content and artwork of this podcast are the property of its owner and are not affiliated with nor endorsed by Audiotrails.