This site uses cookies to ensure you get the best experience. Learn more

Sign up or log in to follow your favorite podcasts and listen to episodes!

AWR Tagalog / タガログ語 / لغة تغلوغية

AWR Podcasts, Adventist World Radio
296 episodes
Tagalog language podcast from Adventist World Radio

Disclaimer: the content and artwork of this podcast are the property of its owner and are not affiliated with nor endorsed by Audiotrails.

Pag-ibig ang Bunga

Ang Bunga ng Banal na Espiritu ay Pag-ibig, ang Umiibig ay sumusunod nagkakaloob at naglilingkod.

Ang Bunga ng Banal na Espiritu

Datapwat ang bunga ng Banal na Espiritu ay Pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, mapahinuud, kagandahang loob, kabutihan. at pagtatapat

Paano Mamuhay Para Kay Cristo

kasiyahan ka kung ano ang binigay sayo ng Diyos na hindi ka apektado ng mga promotion.

Ang Inaasahang Pagsunod

Sa bawat tapat na Kritiyano ay inaasahan ang lubos na pagsunod.

Pagkain at Kalusugan-Part 1

Bahagi ng Panampalataya ang ating kalusugan.

Ang Kaniyang Pinupuspos-Part 2

Kinakailangan ang isang tao ay tumigil sa paggawa ng mga nagpapalungkot sa Banal na Espiritu, sapagkat ang Banal na Espiritu ay may damdamin.

Ang Kaniyang Pinupuspos-Part 1

Ang isang tao na puspos ng Banal na Espiritu ay na sa kanyang pangangasiwa.

Ang Araw na Ipinangilin ni Jesus

Ang araw na ipinangilin ni Jesus at ng mga alagad ay ang ikapitong araw na Sabbath.

Tatlong Uri ng Sabbath

Mayroong magkaka-ibang uri ng Sabbath sa Bibliya, ang sabado ng lupain, sabado ng mga Hudyo at ang sabado ng Diyos.

Paano magtatagumpay sa tukso ng laman?

Ang pakikipaglaban sa tukso ng laman ay mapananagumpayan lamang sa kapangyarihan ng Diyos.

Ang Banal na Espiritu at ang Iglesia

Ang Banal na Espiritu ang kapangyarihang kumikilos upang ang iglesya ay magpatuloy sa kanyang misyon.

Ano Tatak ng Dios?

Ang sabbath ay tanda ng Diyos sa Kanyang bayan.

Sino ang Nagbago ng Pagsamba?

Walang tala saanman sa Bibliya na ang araw ng pagsamba ay inilipat mula sa ikapitong araw patungo sa unang araw.

Paano Masusunod ang mga Pamantayan?

Ang mga pamantayan ng Kristiyanong pamumuhay ay masusunod sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos.

Ang Banal na Espiritu at ang Kaniyang Templo

Ang ating katawan ay templo ng Banal na Espiritu.

Ang Tagapagtuwid

Ang Banal na Espiritu ay Siyang nagtutuwid sa mga mananampalataya.

Bakit sa Palagay Mo ay Linggo?

Kung wala sa Bilbiya ang pagsamba kung araw ng Linggo, bakit milyon milyon ang nag-iingat sa araw na ito?

Ang Araw ng Kapahingahan

Ipinagkaloob ng Diyos sa tao ang isang tiyak na araw ng kapahingahan, ang tinatawag na Sabbath. Ito ay inilagay Niya sa Kanyang Kautusang upang ipakita ang kahalagahan at kahulugan sa Kanya at sa lahat ng taong nilalang.

Musika, Sayaw at Libangan

Mga pamantayan ng pamumuhay ng isang Kristiyano tungkol sa musika at mga libangan sang-ayon sa Bibliya.

Ang Kapangyarihan ng Banal na Espiritu

Ang Banal na Espiritu ay makapangyarihang makagagawa ng pagbabago sa buhay ng nananampalatayang pinakamasamang tao. Kaya Niyang gawing bago ang buhay ng sinumang nagsisisi at nagbabalik loob sa Diyos.

Ang Gawain ng Banal na Espiritu

Ang Banal na Espiritu ay Diyos na isinugong kahalili ni Cristo sa lupa. Siya ang Mang-aaliw.

Ang Araw ng Panginoon

Ang tanging araw ng Panginoon ay ang ikapitong araw na Sabbath.

Ang Kautusan ng Pagpapala

Ang pagiging masunurin sa Utos ng Diyos ay nagdadala ng pagpapala.

Kagayakang Kristiyano

Mga pamantayan ng kristiyano sa uri ng pamumuhay.

Ang Banal na Espiritu

Ang Banal na Espiritu ay ipinangakong mang-aaliw.

Pagkabuhay na Muli, Isang Mahalagang Tanda

Ang muling pagkabuhay ay nagpapatunay na kakayahang magligtas ng Diyos sa pinakasukdulang paraan.

Ang Libingang Walang Laman-Part 3

Ang walang lamang libingan ay katunayan ng muling pagkabuhay para sa mga banal.

Ang Libingang Walang Laman-Part 2

Ang pagbangon ni Jesus mula sa libingan.

Ang Libingang Walang Laman-Part 1

Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay mabuting balita.